DAT LAND BRAUCH KEEN GRAND-DUC, DAT LAND BRAUCH DE LÄBBEL!